Վարիկոցելե, սերմնալարի երակի թրոմբոզ և կաղինկոտրիչի համախտանիշ 76

Fatima Zohra Ahsayen, Hajar Mahjouba, Imane Kamaoui, Imane Skiker.
Ամփոփագիր չկա
Հիմնաբառեր. կոնքային ցավ:
Սեպտեմբեր 2022
La revue du praticien n° Tome 72 / n° 6 PDF