Ցավի գնահատումը և ցավազրկող բուժումը երեխայի դեպքում 98

Anne Defontaine, Claude Ecoffey.
Ամփոփագիր չկա
Հիմնաբառեր. երեխա, ցավ:
Սեպտեմբեր 2023
La revue du praticien n° Tome 73 / n° 10 PDF