Հիշողության նյարդահոգեբանությունը 28

Francis Eustache.
Ամփոփագիր
Նյարդահոգեբանության մեջ հիշողությունը դիտարկվում է որպես մի քանի համակարգերից բաղկացած բարդ գործառույթ։ Առավել հաճախ տարբերում են հինգ համակարգեր՝ աշխատանքային հիշողություն (կամ կարճաժամկետ հիշողություն), դրվագային հիշողություն, իմաստաբանական հիշողություն, ընկալողական հիշողություն և ընթացակարգային հիշողություն։ Անհատական հիշողությունը ձևավորող այս տարբեր միավորները փոխազդում են հավաքական հիշողությունների հետ:
Մարտ 2024
La revue du praticien n° Tome 74 / n° 12 PDF