Հալոպո տեսակի աճական բշտախտ (պեմֆիգուս) 46

Hanan Ragragui Ouasmin, Hasnae Saddouk, Siham Dikhaye, Nada Zizi.
Ամփոփագիր չկա
Հիմնաբառեր. բշտախտ, Հալոպո:
Մայիս 2022
La revue du praticien n° Tome 72 / n° 5 PDF