Վահանաձև գեղձի հանգույցների հետազոտությունն ու վարումը 95

Hamza Benderradji, Christine Do Cao, Miriam Ladsous, Jean-Louis Wémeau.
Ամփոփագիր
Վահանաձև գեղձի հանգույցների մեծ մասը բարորակ է (95%) և դրանց պարագայում կարող է օգտակար լինել կլինիկական և ուլտրաձայնային հետազոտություններով հսկողությունը։ Չարորակության (հանգույցների մոտ 5%-ը) կասկած կարող է առաջանալ հատկապես այն անձանց դեպքում, որոնք պարանոցի հատվածում ճառագայթվել են, կամ եթե հանգույցը կոշտ է, անկանոն ուրվագծերով, զարգացող, և երբ արյան մեջ կալցիտոնինի մակարդակը շատ բարձր է (ավելի քան 100 պգ/մլ): Կարևոր է քաղցկեղը բացահայտել այն փուլում, երբ հանգույցի տրամագիծը նոր է գերազանցել 1 սանտիմետրը: Ուլտրաձայնային հետազոտությունը էտալոնային պատկերային հետազոտությունն է: Այն դասակարգում է հանգույցները ըստ EU-TIRADS սանդղակի, որը բաղկացած է չարորակության մեծ վտանգի հետ կապված հինգ կատեգորիաներից: Բջջաբանական հետազոտության համար ուլտրաձայնային ուղղորդմամբ պունկցիաները նախատեսված են EU-TIRADS 5, 4 և 3 կատեգորիաների՝ համապատասխանաբար, 1, 1,5 և 2 սմ-ից ավելի մեծ հանգույցների համար: Բջջաբանական բնութագրերը ներկայացվում են ըստ Bethesda անվանացանկի վեց դասերի, որոնցից յուրաքանչյուրը, ի լրումն ուլտրաձայնային հետազոտության տվյալների, քանակապես գնահատում է չարորակության վտանգը: Բջջաբանական գնահատման դժվարությունները կապված են անմեկնելի (Bethesda I) և անորոշ (հատկապես՝ Bethesda III և IV) արդյունքների հետ, որոնց համար քննարկվում է վերագնահատման և հսկողության, այսպես կոչված՝ երկրորդ շարքի սցինտիգրաֆիայի, ինչպես նաև բջջապունկցիայի նմուշում մոլեկուլային նշիչների նպատակահարմարությունը: Բուժումը թերի է կանոնակարգված. սկզբնական շրջանում կասկածելի տարրերի բացակայության պայմաններում հսկողությունից մինչև դրանց առկայության դեպքում վահանաձև գեղձի ամբողջական հեռացում։
Հունիս 2023
La revue du praticien n° Tome 73 / n° 9 PDF